Loggboken

Skapas medvetandet i hjärnan eller finns medvetandet inbäddat överallt?

2017-05-12

En av kvantfysikens portalfigurer, Niels Bohr, hävdade att i en framtid kommer psykologin bli fysikens viktigaste stödvetenskap. Anledningen till det är att perception (det vill säga hur vi med hjälp av våra sinnesorgan varseblir och tolkar vår tillvaro) är ett av psykologins huvudområden. Utan perception finns det ingen verklighet!

 

Denna tes skall belysas med några exempel. Anta att vi befinner oss i ett rum där det hänger en stor tavla med ram och glas. Den lossnar och faller ner med ett väldigt brak. De som är i rummet kan inte undgå att höra ljudet. Men om tavlan faller ner under natten – när ingen är i huset – blir det då ett ljud?

 

Svaret på den frågan är helt klart nej! Varför då? Jo det som händer när tavlan dunsar ner är att små ”luftpuffar” sätts i rörelse och finns det någon i rummet så blir det ett ljud genom att personens trumhinna sätts i rörelse på grund av de små vibrationer som luftpuffarna skapat. Från trumhinnan fortplantas vibrationerna via hörselben och därefter hörselnerver som leder till olika tolkningsområden i hjärnan som tillsammans skapar upplevelsen av buller. Luftpuffarna i sig skapar inte ljud utan det krävs en mottagare, i detta fall ett öra och en hjärna, som skapar ljudet. En bandspelare, som är ett instrument som konstruerats för att imitera ett däggdjurs sätt att skapa ett ljud, tar på motsvarande sätt emot luftpuffarna i mikrofonen.

 

På liknande sätt fungerar det med alla våra sinnesorgan. För att vi till exempel skall kunna se en regnbåge så krävs tre saker, nämligen (1) kraftig luftfuktighet efter ett regn, (2) solsken och (3) en perception som kan registrera fotoner (elementarpartiklar med rörelsemängd) och via ögon och hjärna skapa en regnbåge. Det instrument som härmar vårt synsinne är förstås en kamera. Anta att vi är ensamma på ett avlägset fjäll och ser en vacker regnbåge. Så vänder vi samfällt ryggen till och det innebär att regnbågen upphör att existera. Den kan bara existera om det finns en mottagare.

 

Nu är det inte bara psykologin som fått en anknytning till fysiken, det gäller också i hög grad för biologin. Ett ledande namn inom stamcellsforskningen, Robert Lanza, har intresserat sig för biologins bidrag till den nya fysiken och hans bok i detta ämne kan varmt rekommenderas (Lanza, R. Biocentrism. How life and consciousness are the keys to understanding the true nature of the universe). En spännande, tankeväckande och provocerande bok. Enligt Lanza måste medvetande (consciousness) lyftas fram som en central faktor i fysiken: ”nothing can be perceived that is not already interacting with our consciousness, which is why biocentric axiom number one is that nature or the so-called external world must be correlative with consciousness. One doesn’t exist without the other”.

 

Denna iakttagelse ligger i linje med det mycket berömda Double Slit Experiment som entydigt visar att närvaron av perception (det vill säga en observatör), denna gång genom mätinstrument konstruerat av mänskligt medvetande (jämför med bandspelaren eller kameran), avgör om fotoner är partiklar eller vågrörelser. Tryck här för en utmärkt kort och pedagogisk beskrivning av experimentet:

 

Dr Quantum - Double Slit Experiment

 

Experimentet har upprepats tusentals gånger i en rad olika varianter och alltid med samma resultat. Det är revolutionerande, vår världsbild förändras och med vår nuvarande kunskap blir den logiska slutsatsen att världen kan inte längre anses bestå av fast materia som slumpmässigt har skapat medvetande utan det är snarare medvetande som ”skapar” materia. Enligt denna nya världsbild består allt av en slags flytande soppa som en observatör ”bryter ner” och tolkar som olika företeelser och former. När jag på kvällen lämnar köket för att gå och lägga mig då finns inget kök längre kvar, då är där enbart vågrörelser. På morgonen när jag återvänder till köket för att tillreda min frukost då bryter min perception åter ner vågrörelserna så att mitt gamla vanliga kök ”återuppstår”. Det finns en historia om hur Niels Bohr och Albert Einstein en sen kväll vandrade från en konferenslokal till sitt hotell. Det fanns en vacker fullmåne som de beskådade och när de sedan vände ryggen mot månen och vandrade vidare frågade Bohr: ”Tror du att den fortfarande finns kvar?”.

 

Detta sätt att se på tillvaron förklarar enligt Lanza det märkliga fenomenet att en lång lista av företeelser, från atomer till stjärnor, är direkt anpassat för oss. Om till exempel Big Bang bara hade varit ”one part in a million more powerful, the cosmos would have blown outward too fast to allow stars and worlds to form. Result: no us”. Nu har man identifierat hundratals sådana märkliga sammanträffanden. Ett ytterligare exempel är gravitationskonstanten (alfa) som naturligtvis är av avgörande betydelse för liv. Om alfa bara var 1,1x eller mer än dess nuvarande värde skulle fusion inte kunna ske i stjärnorna och därmed skulle inte heller de livsavgörande ämnen som skapas genom fusionen existera. Dessa mysterier skulle kunna förklaras med att det är livet självt (medvetandet) som ”bryter ner” tillvaron på ett visst sätt. Eller som Lanza så elegant uttrycker det: ”We carry space and time around with us like turtles with shells.”

 

Det är slående hur kvantfysiken i flera avseenden korrelerar med perspektiv och uppfattningar som mystiker framfört i alla tider oavsett kulturell bakgrund. Där ingår ingredienser såsom att verkligheten består egentligen av ett och samma medvetande, allt härstammar från denna källa och att tillvaron såsom vi uppfattar den är en slags illusion, Mayas slöja, eller för att använda kvantfysikernas motsvarande begrepp, ett hologram. Allt är i ständig förändring, allt är sammankopplat. Mystiken är det som ligger under de fossiliserade religionerna och kanske finns nu en möjlighet att genom vetenskapens framsteg skapa nya kunskaper och ny meningsfullhet. Eller för att återigen citera Lanza: ”If time is an illusion, if reality is created by our own consciousness, can this consciousness be extinguished?”. Frågor om vad medvetandet är och dess natur framträder allt mer som den nya stora framtida forskningsfronten för flera vetenskapliga discipliner.