Loggboken

Psykologisk empowerment: Brukare och professionella inom den psykiatriska vården, före och efter behandling med mindfulness

2018-06-29

I mitt förra blogginlägg nämnde jag att vi nyligen fått ytterligare en artikel om KBT-terapi publicerad. Denna gång handlade det om att vi som första forskargrupp har undersökt graden av psykologisk empowerment (PE) före och efter behandling med Mindfulness-baserad terapi. Dessutom jämförde vi, även det för första gången, brukare inom den psykiatriska vården med professionella vårdgivare i avseende på PE.

 

Denna gång har vi använt kvantitativa metoder: Michelsen, C. S., Sundberg, P, Ekstrand, L., & Norlander, T. (2018). Psychological Empowerment: Users and professionals in psychiatric care before and after mindfulness treatment. Psychology, 9, 1194-1207.

 

PE (psykologisk empowerment) omfattar de processer som möjliggör att människor får större kontroll över sina liv och utvecklar ”kritisk medvetenhet” till exempel i form av medverkan i olika beslutssammanhang. Det finns flera instrument som uppges mäta PE. Vi valde Empowerment Scale som allmänt anses som ett av de mest utprovade och som dessutom är översatt till flest språk, däribland svenska.

 

Deltagarna var 14 brukare inom psykiatrin och 19 professionella, mellan 23 och 65 år. Alla brukare var dagpatienter och sju av dem hade mer än en diagnos. Den stora majoriteten av brukarna hade diagnosen återkommande depression (11 personer). Den professionella gruppen bestod huvudsakligen av psykologer och psykoterapeuter.

 

Båda grupperna genomgick Mindfulness-baserad kognitiv terapi med exakt samma struktur och innehåll. Resultaten visade att behandlingen ökade PE och självkänsla för både användare och professionella och effekten var kvar i minst tre månader. När det gäller upplevd trygghet och upplevd tillfredsställelse kände de professionella att de var både tryggare och mer nöjda före behandling, men efter avslutad behandling och vid uppföljningen kunde konstateras att brukarna kommit ikapp i dessa avseenden. Dessutom upplevde brukarna förbättringar i fysisk och psykisk hälsa, familjeförhållanden och sociala relationer.

 

I artikeln framför vi förslaget att PE mätt med Empowerment Scale kan användas för att utvärdera terapeutiska resultat i kognitiv beteendeterapi. Vi föreslår också att instrumentet introduceras i terapeututbildningar för att stimulera till självreflektioner för både brukare och blivande terapeuter.

 

Här är länken till HTML-formatet:

 

HTML

 

 

Här är länken till PDF-formatet:

 

PDF