Loggboken

Den psykologiska komponenten i svininfluensan

2009-09-06

Just nu förkommer en diskussion om hur farlig eller omfattande svininfluensan kommer att bli. Har medierna i skön förening med läkemedelsföretagen bidragit till att skapa en masshysteri? Här har redan psykologiska aspekter analyserats och den slutsats som jag tvingats dra är att man måste betrakta särskilt kvällstidningarnas rapportering som sensationslysten och med bristande faktaunderlag.

 

Det är tur att vi har tillgång till Internet och allehanda databaser eftersom de traditionella mediernas bevakning inte ger tillräckligt underlag för ett ställningstagande. Internet innehåller allt från fördomar och okunskap till värdefulla rapporter. Konsten blir att hantera företeelsen på ett källkritiskt sätt. När människor lär sig att göra detta i allt högre grad får myndigheter och makthavare allt svårare att bara slå fast saker som till exempel att svininfluensan är en mild form av influensa och alla måste vaccinera sig eller att gravida kvinnor avråds från att äta fisk från Östersjön eftersom det innehåller kvicksilver men det är viktigt att de vaccinerar sig med ett vaccin som innehåller kvicksilver.

 

Här är något som inte stämmer tänker en reflekterande människa och ger sig ut på webben. En uppenbar risk kan då vara att myndighetspersoner inte tar berättigade frågor och oro på allvar utan fortsätter att dundra på med att alla måste vara med och vaccinera sig. Den psykologiska aspekten här är att kanske måste beslutsfattare vara beredda på att göra en reträtt och att den reträtten naturligtvis bör kunna göras på sådant sätt att ansvariga inte helt behöver tappa sina ansikten. För riskerar man det kanske en nödvändig reträtt uteblir och det kan ge en hel del allvarliga konsekvenser.

 

Det finns flera anledningar till att man bör vara lite skeptisk mot en massvaccinering av hela svenska folket:

  • I vaccinet ingår ett konserveringsmedel (tiomersal) som innehåller kvicksilver. I varje dos handlar det om fem mikrogram etylkvicksilver och den skall ges vid två tillfällen
  • En nyligen genomförd studie av forskarna Paul King, David Geier och Mark Geier (Toxicology & Environment Toxicology, 2009) vaccinerades nervceller, som förvarades i glasbehållare, med tiomersal och andra metallsammansättningar i de mängder som barn skulle exponeras för via vaccination. Tiomersalet var det giftigaste ämnet och man hittade cellskador som påminner om cellstudier på autistiska barn.
  • I samma studie genomfördes urintest på personer med autism och man fann ett samband mellan det autistiska tillståndets svårighetsgrad och kvicksilverförgiftning
  • Svininfluensan ger jämförelsevis ganska milda symtom. Man får ett bredare och bättre skydd genom att drabbas av svininfluensan jämfört med att vaccinera sig. Svenska folkets motståndskraft mot ett eventuellt muterat och aggressivare virus kan därmed försämras (Källa: www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3427795.svd)
  • Professor Maths Berlin, som anses som en framstående forskare vad gäller kvicksilver, avråder gravida och barn samt vuxna som är känsliga för kvicksilver från vaccinering med vacciner som har tillsatsen tiomersal (Källa: www.amalgamskadefonden.se/news.asp?id_News=111&ref=142)

 

Mot bakgrund av ovanstående känns det som försiktighetsprincipen bör gälla, begränsa vaccineringarna så mycket som möjligt. Regeringen bör göra klart för Socialstyrelsen och Läkemedelsverket att i framtiden accepterar man inte vacciner med kvicksilver såvida inte synnerliga skäl råder. Det gäller uppenbarligen inte i detta fall eftersom ett företag (Baxter Medical) påstår att de har dokument som visar att de hade lämnat anbud på ett kvicksilverfritt vaccin till Socialstyrelsen redan den 8 maj 2007. Kanske är den förnuftigaste vägen att nu börja tona ner linjen ”alla måste vaccinera sig” även om det skulle innebära massa oöppnade kartonger med influensavaccin.