Loggboken

Psykologi och kvantfysik

2009-10-17

Jag har tidigare skrivit i Loggboken om vårt behov av meningsfullhet och också kommenterat ett bokkapitel av Ede Frecska (Positiv psykologi) där denne pekar på att bristen på meningsfullhet är ett kulturellt problem. Frecska är chef för National Institute of Psychiatry and Neurology i Budapest och är både psykiatriker och legitimerad psykolog och har disputerat i båda ämnena. Dessutom har han studerat kvantfysik. Hans teoretiska arbete fokuserar nu på samband mellan kognitiv neurovetenskap och Quantum Brain Dynamics (QBD).

 

I somras stötte på honom på en vetenskaplig konferens. Jag bedömer Frecska som ett framtidsnamn som vi kommer att få höra mycket mer av och därför var det trevligt att få lära känna honom. Han höll ett mycket intressant anförande som på flera sätt anknöt till det nämnda bokkapitlet.

 

Efter att ha beskrivit olika paradigm inom främst psykologin kom han fram till slutsatsen att psykologin, liksom många närliggande vetenskaper, behöver inträda i ett nytt paradigm. Vi är inte up-to-date längre. Det är nödvändigt att föra in den nya fysikens insikter. 

 

Framför allt handlar det om psykologins nuvarande inlåsning i ett ensidigt perceptuellt-kognitivt perspektiv (det vill säga Psyche vars bas är det neuroaxonala nätverket). Det bör kompletteras med ett mer direkt intuitivt perspektiv där det subneurala nätverket utgör en bas för en mer ”intelligent kropp” (Soma; här kommer alla nya idéer och insikter in om kroppsminnen/cellminnen, signaler från hjärtat till hjärnan, ”the living matrix”, Albert Szent-Györgi traditionen, osv). Ett ”spin network” (ett begrepp som ”represent states and interactions between particles and fields in quantum physics”) kan tänkas sammankoppla oss individer (Spirit) i ett slags kollektivt medvetande (eller Essensen) som sträcks ut i rymdtiden på mycket överraskande sätt. Till exempel anser många fysiker idag att allt som hänt finns kvar ”ute i rymden”, medan framtiden inte finns som ett färdigt alternativ utan mer som mer eller mindre sannolika möjligheter.

 

Detta leder fram till modellen med tre nivåer:

Neuroaxonal network => Psyche => Mental mind

Subneural network => Soma => Body mind

Spin network => Spirit => Overmind

 

Så långt Frecska. Mina egna funderingar om detta är att den psykologiska vetenskapen tidigare hade ett komplex för att inte vara tillräckligt vetenskaplig i jämförelse med den handfasta ”gamla” fysiken. Under en period försökte psykologin hitta lika handfasta metoder för att inte beskyllas för att vara flummig. Behaviorismen och vissa former av hårt operationaliserad kognitiv psykologi är belysande exempel.

 

Kvantfysikens frammarsch i det populärvetenskapliga medvetandet har med all tydlighet visat att den nya fysiken har blivit oerhört mycket mer "flummig" (ytligt sett) än vad psykologin någonsin varit. Psykologin behöver verkligen inte ha några komplex längre. Det är snarare dags att mer systematiskt börja fundera över vad kvantfysiken kan tillföra psykologin. Det är just vad som börjar ske i den forskningsfront som kallas för Quantum Brain Dynamics.

 

Så när vissa fysiker hävdar att det inte är materia som skapar en illusion av medvetande, utan medvetande som skapar en illusion av materia, så är detta inte på något sätt kontroversiellt inom fysiken utan anses kunna demonstreras både teoretiskt och experimentellt (Gröblacher et al., Nature, 446, 871, 2007).

 

I vår andligt sett fattiga tid behöver vi återerövra rätten att få uppleva mening och transcendens. De gamla vishetslärorna och religionerna påpekade att om vi reser ner i djupet av våra psyken så når vi något som är gemensamt för oss alla och allting.

 

När Sokrates frågade Oraklet i Delfi hur han kunde bli vis, fick han svaret: lär känna sig själv. I Thomasevangeliet (det återupptäckta gnostiska evangeliet) säger Jesus: Jag är allt; från mig uppstår allt och till mig återvänder allt. I buddhistiska Sutror återkommer frasen: Se in i dig själv, du är Buddhan.

 

Då är vi definitivt inne på något mycket essentiellt och motsatsen till sådant som brukar kallas för flummigt. Då är vi inne på Quantum Brain Dynamics och psykologi och mycket annat!