Loggboken

Fler punkter om samordning

2008-08-28

Samordnarens möten med brukaren

För att sedan ge en bild av vad samordnaren gör mellan resursgruppsmötena och antalet kontakter med brukaren kan man översiktligt dela in kontakterna i olika perioder: 

 • Bedömningsfasen. Här handlar det om de första kontakterna med patienten/klienten och nu skall den grundläggande koordinationen ske mellan patienten/klienten och allehanda specialister samt att resursgruppen organiseras. Medicinering inleds. Denna fas kan typiskt pågå under 1 – 3 månader och case managern träffar klienten minst 1-2 gånger per vecka.
 • Orienteringsfasen. Här drar den mer reguljära behandlingen igång och perioden pågår i ca 1 – 3 månader och case mangern träffar regelbundet sin klient 1 gång per vecka.
 • Social återhämtning. Under denna fas intensifieras kontakter med arbetsförmedling, skola och sociala nätverk och case managern brukar behöva träffa patienten/klienten cirka 1 – 2 gånger per fjortonde dag.
 • Nyorientering. Denna period går inte att generalisera om vad gäller tidslängden men case managern träffar vanligtvis sin klient 1 gång per månad.
 Frågan om samsjuklighet

Hela psykiatrin, socialtjänsten och kriminalvården bör omfattas av en vård- och stödsamordnarreform. Samsjuklighet är ett så pass komplext och omfattande fenomen så det torde vara svårt att särskilja gruppen med enbart diagnostiska kriterier.

 

VoS-tekniken utgår i första hand från vilket funktionshinder man har. Har man två eller flera uppdragsgivare så är man i behov av en samordnare, men det kan vara bra framöver om alla får en samordnare i händelse av framtida behov. Exempel på uppdragsgivare är:

- psykiatrin

- socialtjänsten

- missbruksenhet

- arbetsförmedling

- försäkringskassa

- frivård

- primärvård 

 

Ekonomi i samband med en VoS-reform

 • Resursgruppen kostar inget men sparar pengar.
 • En uppskattning som vi gjort indikerar att det behövs ungefär 10 samordnare per 50 000 invånare under förutsättning att samordnaren har en ”case load” på 20-25 klienter. Klienterna befinner sig då i olika faser. Detta motsvarar i sin tur cirka 200 resursgrupper.
 • Samordnaren ägnar erfarenhetsmässigt cirka 25 % av sin arbetstid med resursgruppsarbetet (förbereda grupperna, kalla till dem, delta i dem, följa upp beslut). Resten av arbetet kan inriktas på andra verksamheter såsom att utöva kognitiv terapi, ta akuta kontakter, delta i olika träningsprogram, närvara vid och organisera verksamhet vid PSC (psykosocialt center, stödhem med återhämtningsplatser), osv.
 • Verksamhet vid PSC är en mycket viktig uppgift för att förhindra att problem förvärras. Klienterna kan vara knutna till stödhemen allt från 1-2 dagar upp till 3-4 veckor. PSC-aktiviteten kan också utvecklas till en viktig mötesplats för samordnarna sinsemellan.
 • Vi har uppskattat att behovet av samordnare kan i ett första skede vara cirka 3000 personer men fullt utbyggt handlar det om cirka 4000 samordnare.
 • Det innebär en årlig lönekostnad vid fullt utbyggd VoS på cirka 2 miljarder. Denna kostnad måste vägas mot vinster i form av effektiviserad vård och omsorg, färre återbesök, lägre suicidfrekvens, möjligheter för anförvanter och närstående att medverka, avlastning av psykiatriläkare och så vidare.
 • En VoS-reform behöver naturligtvis inte göras i alla steg på en gång. Värdefullt skulle vara om man kunde satsa på ett par ”modellregioner” som kunde inspirera andra län och kommuner till VoS-samarbete. En sådan region skulle kunna vara Värmlandsregionen där sådana ansträngningar redan har påbörjats.
Den pågående uppdragsutbildningen
 • På uppdrag av regeringen genomför nu Karlstads universitet en uppdragsutbildning för att implementera VoS-teknik i 5 landsting och 14 kommuner. Utbildningsort Sundsvall: Timrå kommun, Härnösands kommun, psykiatriska kliniken Sundsvall/Härnösand. Utbildningsort Hässleholm: Kristianstads kommun, Hässleholms kommun, Psyk kliniken Hässleholm/Kristianstad. Utbildningsort Borlänge: Borlänge Kommun, Ludvika kommun, Psyk sektorn Norra Västra Dalarna. Utbildningsort Örebro: Örebro kommun, Lindesberg, Ljusnarsberg, Örebro psyk klinik. Utbildningsort Mölndal: Mölndal psykiatri med ingående kommuner (2 st).