Loggboken

Psykologiska rabatter 2

2010-08-11

I mitt förra inlägg funderade jag på fyra strategiska mål för psykologiämnet i Karlstad. Dessa är naturligtvis underställda vår vision, nämligen att i första hand ta vara på kraften underifrån, men diskussionen i sig kan vara nyttig och generera nya impulser.

 

 

Vi skall bli bäst i Sverige på psykoterapi

 

* Kognitiv beteendeterapi

Trenden vad gäller psykoterapi är mycket tydlig. Det är kognitiv beteendeterapi (KBT) som i dag starkt efterfrågas av olika vårdgivare och särskilt av landstingen. Det är också KBT som kan uppvisa goda forskningsresultat och som anses som evidensprövat och inom psykiatrin har man upptäckt att metoden är mycket användbar. En annan fördel med KBT, som jag ser det, är att den ger brukaren instrument att hantera sin egen situation och brukaren får därmed ett mer jämbördigt förhållande till terapeuten. Den kan finnas en fara med den psykodynamiska inriktningen att terapeuten blir en slags allvetande guru som försöker pressa på sina tolkningar som uppfattningar hos brukaren. Just denna aspekt har kommit fram i flera samtal som jag har haft med brukare.

 

När allt detta är sagt måste också framhållas att den psykodynamiska skolan har bidragit med många psykologiska insikter och producerat många insiktsfulla, kloka och framgångsrika terapeuter. Metoden är sannolikt excellent för människor i existentiella livskriser, men intrycket kvarstår att just inom psykiatrin kan den mer handfasta KBT-metoden vara att föredra. Idealt är naturligtvis att låta alla metoderna existera parallellt för att på så vis uppnå synergieffekter.

 

Men en psykologisk institution måste göra ett val, vad skall vara huvudinriktningen. Då måste vårt val dikteras av vad vi tror är bäst för brukarna och vad vi vet att vårdgivarna efterfrågar. Här har Karlstad universitet, som fortfarande befinner sig under uppbyggnad, en jättechans. Vi ansöker inom snar framtid om ett psykologprogram och då är det en fördel att från början bygga in KBT. Andra psykologiinstitutioner har här problem. De sitter redan med uppbyggda psykologprogram och med lärare/terapeuter som fått sina erfarenheter från den dynamiska skolan. Det är inte helt lätt för dem att nu ställa om till KBT eller ens öka det inslaget.

 

När landstinget i Värmland (LiV) för några år sedan tog kontakt med oss om att anordna uppdragsutbildningar för LiV-anställda i KBT så hade vi ingen sådan kompetens. Men vi åtog oss ändå uppdraget och hyrde in KBT-terapeuter för undervisningen. I kölvattnet av detta uppdrag lyckades vi med att värva en mycket välmeriterad psykolog och docent tillika legitimerad psykoterapeut i just KBT, Arto Hiltunen. Detta var ett verkligt kap som möjliggjorde vårt efterfrågade masterprogram och en terapimottagning med KBT på universitetet. Tack vare att vi lyckades värva Hiltunen har också intresset för institutionen ökat i landet vilket möjliggjort flera nyrekryteringar av psykologer med KBT-inriktning.

 

Hela denna utveckling gör oss ganska unika. Vi har inte bara basutbildningen i KBT (Steg 1 - masterprogrammet) utan också ett nära samarbete med vård- och omsorgsföretaget Evidens som är ett av få privata företag som har rätt att även ge Steg 2 utbildningen som är legitimationsgrundande. Nu för vi samtal med Evidens om hur detta kan integreras så att Karlstads universitet kan vara med och ge denna avancerade utbildning. Arto Hiltunen har också påbörjat en forskningslinje om KBT och sammantaget finns det goda möjligheter att Karlstads universitet kan framträda som ledande inom KBT-området i Sverige.

 

* Andra terapeutiska inriktningar

Samtidigt som vi satt ner foten och sagt att KBT skall vara amiralsfartyget i vår terapieskader så är det viktigt att vi är öppna för några kompletterande inslag. Här tror jag väldigt mycket på den sensomotoriska terapi som utvecklas vid rörelseskolan i Vestibularis. Arbetet med att evidenspröva metoden pågår för fullt och kan bland annat följas på rörelseskolans hemsida. Skolan kommer snart att sätta upp en stor skylt (tillstånd har inhämtas från alla håll) där det framgår att här pågår forskning i samarbete med avdelningen för psykologi, Karlstads universitet och med universitetets logga. På sikt kan detta leda till att vi kan ge Steg 1 utbildning i sensomotorisk terapi (SMT). I så fall blir vi inte bara först i Sverige utan också först i världen.

 

Slutligen tror jag vi har förutsättningar att samarbeta med utbildningsanordnare av transpersonell terapi (TPT) där främst docent Anette Kjellgren hos oss har ett sådant forskningsintresse. Riktningen härstammar ursprungligen från den dynamiska skolan men knoppat av från denna och använder tekniker för att inducera förändrade medvetandetillstånd (t ex holotropisk andning, meditation, sensorisk deprivation, osv). Metoden tycks ha särskild betydelse för svårartade emotionella tillstånd som posttraumatisk stress och där andra terapiformer inte varit så verksamma. TPT ges inte på akademisk nivå i Sverige så även detta kan bli ett unikt tillskott.

 

Fortsättning följer