Loggboken

Resursgrupps ACT (RACT)

2011-12-05

Den senaste perioden har varit mycket hektisk och mycket intressant då jag medverkat vid flera möten och konferenser som på olika sätt har handlat om vård- och stödsamordning med inriktning på psykiatrin. Bakgrunden är det omfattande regeringsuppdrag som vi fick med uppgiften att på försök implementera ACT- och CM-tekniker på ett antal ställen runt om i landet. Projektet skall nu överblickas och sammanfattas, lärdomar skall dras inför framtida satsningar. Verksamheten inleddes redan hösten 2007 och i samarbete med fem landsting och 14 kommuner har utbildningar genomförts.

 

Det är företaget Evidens som är den stora kunskapsbäraren på området och som därmed hållit i utbildningarna. Evidens är inte bara ett vårdföretag utan också en av Högskoleverket godkänd fristående högskola med till exempel utbildningar för legitimerade psykoterapeuter inom kognitiv beteendeterapi. Min roll som projektledare har mest inneburit att jag övervakat hanteringen av examinationer samt att jag fungerat som kontaktperson med Socialstyrelsen som fått regeringens uppdrag att övervaka verksamheten.

 

Den som vill läsa mer om vad vård- och stödsamordning går ut på eller vad till exempel ACT (Assertive Community Treatment) är för något rekommenderas att här bredvid i vänsterspalten leta upp några tidigare inlägg ur Loggboken (2008-08-22, 2008-08-23, 2008-08-28, 2008-09-05). Där beskrivs metoderna i mer detalj. Eftersom resursgruppen utgör ett särskilt kännetecken för den metod som vi använder i Sverige så har vi nyligen för enkelhetens skull börjat kalla modellen för Resursgrupps ACT (eng. Resource group ACT) med förkortningen RACT.

 

RACT kännetecknas av att i ACT-teamet ingår inte endast professionella utan också brukaren och hans/hennes närstående. Filosofin är att om all verksamhet skall utgå från brukarens behov och önskemål då kan inte brukaren utestängas från ACT-teamet. Det skulle konservera gamla mönster som innebär att vård- och omsorgsgivare inom psykiatri och socialtjänst tar beslut över brukarnas huvuden och att uppfattningar odlas som att vårdgivaren vet bättre än brukaren själv om dennes behov. Resursgruppen står inte i motsättning till att de professionella sinsemellan kan mötas i team (t.ex. öppenvårdsteam) eller på konferenser för att diskutera insatser för de mest sjuka patienterna. Men så fort det är möjligt skall alla insatser ske genom resursgruppen och i nära och respektfull samverkan med brukaren. Sannolikt har resursgruppsarbetet en särskild betydelse i den svenska versionen av RACT eftersom den svenska psykiatriska omvårdnaden är uppdelad på två huvudmän, landstingen och kommunerna. Det innebär att det då föreligger en stor risk för brukaren att så att säga falla mellan stolarna. Genom resursgruppen kan personal från båda huvudmännen medverka.

 

Under en treårsperiod deltog således 80 personer (så kallade samordnare eller case managers), 18 män och 62 kvinnor, i en landsomfattande utbildning i Resursgrupps ACT (RACT) vid fem olika orter i Sverige. Deltagarna var huvudsakligen sjuksköterskor, vårdare eller socialarbetare verksamma inom den sociala omsorgen eller psykiatrin som nu skulle få tillgång till en fördjupad utbildning inom vård- och stödsamordning. Under det avslutande året fick de under handledning träna att använda RACT-programmet på brukare. Begreppet ”brukare” är en term som används som ett samlande begrepp för både socialtjänstens ”klienter” och vårdens ”patienter”. Som examensarbete fick de uppgiften att sammanställa en fallbeskrivning av vardera en brukare som de under ett år behandlat med hjälp av RACT. 

 

En sammanställning av dessa sammanlagt 80 fallbeskrivningar visade att två av brukarna hade försämrats, för 12 verkade det inte föreligga någon skillnad, men 45 (56.3 %) brukare bedömdes ha haft ”vissa framsteg” och 21 (26.3 %) att ha ”stora framsteg”. Resursgruppens betydelse för framgångarna antyddes av att ju fler resursgruppsmöten som anordnades desto större blev framstegen för brukaren.

 

De 80 samordnarna tog sig sedan snart an fler brukare och dessutom har många fler ställen runt om i landet genomfört utbildningar med nya RACT-team som följd. Vid den senaste sammanräkningen var vi uppe i 668 RACT-team! Dessutom har vi fått informationer om att ytterligare cirka 100 RACT-team är under förberedelse.

 

Vid en konferens med representanter från hela Sverige som jag nyligen medverkade på visade jag en powerpoint presentation som syftade till att sammanfatta olika slutsatser och erfarenheter som framkommit i studenternas examensarbeten. Den hittar ni under fliken "Filarea” eller genom att följa länken ovan.