Loggboken

Ett åtagande för kvalitet

2012-03-22

I senaste numret av Universitetsläraren finns en intressant artikel om vilka effekter minskade ungdomskullar och starkare kvalitetsgranskning kan tänkas ge för våra högskolor och universitet. Båda dessa faktorer verkar ofrånkomliga.

 

Minskade ungdomskullar är inget som kan åtgärdas i närtid och vi har redan bevittnat nerläggningar av mellanstadieskolor och högstadieskolor och nu tycks det vara gymnasieskolor som får det allt tuffare. Om några år kommer även högskolor och universitet att drabbas och därför är det naturligt att utbildningsministern går ut och påminner om risken att förlora både studenter och examensrättigheter.

 

Den skärpta kvalitetsgranskningen är också ofrånkomlig. Det är mycket rimligt att högskolor och universitet arbetar på ett evidensinriktat sätt, det vill säga att återkommande samla in uppgifter om kvaliteten i olika avseenden, därefter analysera materialet och sedan utarbeta strategier för hur kvaliteten kan förbättras. Man kan ha olika uppfattning om hur rättvisande olika rankinglistor är och man skall förvisso inte stirra sig blind på dessa. Men sammantaget ger nog ändå listorna en indikation på vilka lärosäten som befinner sig i en positiv process och vilka som har svårigheter med att hålla en bra nivå. Personligen tycker jag att listorna har det goda med sig att det inbjuder till diskussioner om läget.

 

De två faktorerna, dvs., minskade ungdomskullar och skärpt kvalitetsgranskning tycks leda till att vissa högskolor, och kanske även något eller ett par av de små regionalt förankrade universiteten, kommer att få svårigheter att fungera som självständiga enheter. Utbildningsministern har uppmanat sådana lärosätten att söka samband med ett starkt forskningsuniversitet och det är möjligt att det skulle kunna generera inspiration och nytänkande.

 

Liknande diskussioner förs inte bara i Sverige utan också i hela Västvärlden. Hittade nyligen på nätet ett slags manifest för förbättrad kvalitet för högskolor och universitet i USA: Committing to Quality. Guidelines for Assessment and Accountability in Higher Education. Bakom manifestet står en sammanslutning av en rad olika organisationer såsom olika branschorganisationer för högskolor och universitet med olika ägarformer, studentorganisationer, yrkesföreningar, biblioteksföreningar, forskningsinstitut, forskningsfonder och samverkansorganisationer mellan delstater. Gruppen kallar sig för New leadership Alliance for student learning and accountability. Det imponerar på mig att här är det branschen själv – underifrån – som tar ansvar och initiativ till kvalitetsförbättringar. Med handen på hjärtat, är inte detta något för de svenska högskolorna och universiteten att ta efter?

 

Vad innehåller då Committing to Quality? Med utgångspunkt från frågeställningen ”Lär sig våra studenter tillräckligt?” föreslås kvalitetssäkrande insatser under fyra rubriker: (1) Sätt ambitiösa mål, (2) Samla in fortlöpande uppgifter om studenternas lärande och deras engagemang i akademiskt utmanande studier, (3) Använd uppgifterna för att förbättra studenternas lärande, (4) Rapportera regelbundet evidens och resultat.

 

Vad man eftersträvar är att arbeta in vissa kvalitetsrutiner och få dem som ett vardagligt och naturligt inslag som allaalla nivåer skall arbeta med.