Loggboken

Evidens och NSPH i samverkan

2013-10-09

Som en uppföljning på tidigare satsningar har Socialdepartementet utarbetat en Plan för Riktade Insatser inom Området psykisk ohälsa (PRIO) 2012-2016. Det finns två spår i stasningen (a) insatser för personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik, samt (b) barn och unga som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa och sjukdom

 

Som ett exempel på insatser för personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik framhålls en överenskommelse mellan företrädare för regeringen respektive SKL att genomföra en satsning "som syftar till att stödja kommuner och landsting att utveckla integrerade verksamheter, som t.ex. Assertive Community Treatment (ACT) och Case Management. Dessa verksamheter är en förutsättning för att det skall bli möjligt att uppnå en mer jämlik hälsa och mer jämlika förhållanden för personer med omfattande eller komplicerad problematik".

 

I syfte att kunna ge bidrag till denna inriktning har Evidens i samverkan med brukarnas och närståendes paraply-organisation NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) utarbetat förslag till satsningar som återfinns i en broschyr som kan laddas ner här:

Resursgrupps ACT (RACT) - en flexibel och integrativ metod.

 

Vad gäller det andra spåret i regeringens PRIO-plan framhålls att ”det finns stora vinster med att så tidigt som möjligt identifiera och med effektiva metoder behandla psykisk ohälsa hos barn och unga”. Vidare ges som exempel på insats att ”utveckla och implementera effektiva strategier för hälsofrämjande insatser och för vård- och stödinsatser på rätt nivå för barn med eller risk att utveckla psykisk ohälsa”.

 

Här har Evidens i samverkan med Riksförbundet Attention som organiserar barn och vuxna med ADHD och liknande diagnoser utarbetat ett förslag till satsning som kan laddas ner här:

Sensomotorisk terapi (SMT) - en flexibel och integrativ metod