Loggboken

Om att översätta begreppet TRYGGHET till engelska

2015-07-04

Helt nyligen har vi fått en artikel accepterad som handlar om ett antal klienter med diagnosen borderline. De hade under tre år behandlats med kognitiv beteendeterapi (KBT) enligt en variant som kallas för Dialectical Behavioral Therapy (DBT). Vi tog reda på deras upplevelser ett eller två år efter avslutad behandling. Med ”vi” menas här två studenter (numera legitimerade psykoterapeuter) som genomgått sin utbildning vid Högskolan Evidens, en kollega till mig och jag själv.

 

Borderline brukar beskrivas som en besvärlig företeelse och en komprimerad definition kan vara: ”A specific type of personality disorder which is characterised by a lifelong pattern of behaviour which may include unclear and disturbed selfimage, brief psychotic episodes, involvement in intense unstable relationships, repeated emotional crises, fear of abandonment and a series of suicidal threats or acts of selfharm without apparent cause” (Guide to mental health terminology, 2014).

 

Mot den bakgrunden är det helt fantastiskt vilka utmärkta resultat som man kan uppnå med hjälp av DBT. I senaste numret av Modern Psykologi (nr 5 - 2015) finns en mycket fin artikel om Marsha Linehan som drabbades som ung av borderline men som lyckades lära sig att hantera och bemästra funktionsnedsättningen. Det var de erfarenheterna av återhämtning som gjorde det möjligt för henne att skapa DBT-metoden och i dag räknas Linehan, med all rätt, som ett av de stora namnen inom KBT.

 

När man läser litteratur om borderline så kan man inte undvika att notera de osäkerhetskänslor som klienterna har. Det var mot den bakgrunden som vi började fundera över om inte begreppet trygghet skulle kunna vara en viktig faktor för att mäta framgång i terapin. Det ledde som sagt till en studie där det undersöktes för första gången vilken roll som begreppet trygghet har för klienter med borderline. Manuskriptet är accepterat för publicering och förhoppningsvis kan jag snart mer ingående presentera artikeln på min blogg.

 

Men det skall erkännas att det inte var helt lätt att få den accepterad. Anledningen till det visade sig sedan vara problem med att översätta begreppet trygghet. Lektörerna (reviewers, det vill säga andra forskare runt om i världen som granskar manuskriptet) förstod inte vad vi ville säga och först förstod vi inte varför de var så kritiska. Lösningen låg i att vi fick förklara begreppet trygghet. Så småningom hittade vi en benämning (perceived feeling of security) och en definition (perceived feeling of being free of worrisome or threatening phenomena) som lektörerna kunde acceptera. I vetenskapliga sammanhang är begrepp och definitioner helt centralt och vi är naturligtvis tacksamma för lektörernas mycket noggranna granskning.

 

Det är intressant att det inte finns en exakt motsvarighet av begreppet trygghet i engelskan. Det framkommer med all tydlighet om man besöker den utmärkta webb-sidan bab.la Lexikon. Där ges användningsexempel för ”trygghet” i engelskan hämtade från en rad olika källor, gissningsvis främst från olika översättningar av svenska dokument till engelska inom ramen för EU-samarbetet. Om jag räknade rätt fick man använda minst 10 olika begrepp för att i olika sammanhang översätta trygghet, nämligen: protection, reassurance, safety, certainty, safe from, insurance, concern, social State, welfare, security.

Ändå kändes inte alltid översättningarna helt rätt. Ett viktigt inslag i begreppet trygghet är ju också att det finns en viss känsla med som jag inte tycker att de engelska orden helt förmedlar.

 

Här kommer användningsexemplen från bab.la Lexikon:

 

Vi önskar förena ekonomisk effektivitet med livskvalitet och social trygghet.

We wish to combine economic efficiency, quality of life and social protection.

 

Det är denna garanti, eller trygghet, som allmänheten i Europeiska unionen kräver.

That is the assurance, or reassurance, that the public in the European Union requires.

 

Det är dock säkerligen så vi förstår trygghet, konsumentförtroende och hälsovårdsskydd.

That is surely our understanding of safety, consumer confidence and health protection.

 

På flera ställen betonas kopplingen mellan tillräcklighet, hållbarhet och trygghet.

In several places, it highlights the links between adequacy, sustainability and safety.

 

Det näst viktigaste budskapet är att euron innebär fördelar och trygghet.

The second main message is that the euro provides benefits and protection.

 

Det kommer att skapa trygghet inte bara för konsumenterna utan också för producenterna.

That will bring certainty not only for consumers, but also for producers.

 

Jag ser inte hur det skapar mer säkerhet och trygghet i fråga om brott.

It is not clear to me that this will make us more secure and safe from crime.

 

Våra medborgares främsta intresse - rätten till social trygghet - är väl tillgodosett.

Our citizens' primary concern - the right to social insurance - is very well safeguarded.

 

Det är faktiskt statens uppgift att garantera korrekt social trygghet.

It is actually the responsibility of the State to provide proper social protection.

 

Det ger en större trygghet, och det är obestridligen en stor förbättring av djurens hälsa.

It provides greater safety, and it is unquestionably a major improvement in animal health.

 

Jag förkastar den "nya" modell för "social trygghet" som är under utarbetande.

We reject the new model of social protection which is being prepared.

 

Detta är ett meddelande som, om än inte optimistiskt, förmedlar en viss känsla av trygghet.

If not an optimistic message, this at least gives no cause for concern.

 

Jag förkastar den " nya" modell för " social trygghet" som är under utarbetande.

We reject the new model of social protection which is being prepared.

 

Jag känner mycket väl till hur känsliga dessa frågor är om beskattning och social trygghet.

I do not believe that all the national systems of social protection should be made identical.

 

En aktieindexobligation kombinerar obligationens trygghet med en exponering mot aktiemarknaden.

An index bond combines the safety of a bond with the exposure of the stock market.

 

Grundproblemet är och kommer alltid att vara: trygghet eller liberalism?

The basic problem is and remains: social State or liberal State?

 

Kvinnor har rätt att leva i trygghet, men ett stort antal är inte ens trygga i sina egna hem.

Women have the right to live in safety, but a great number are not even safe in their own homes.

 

Det innebär en viss lämplig grad eller nivå av social trygghet.

That implies a certain appropriate degree or level of social protection.

 

EU måste investera i hälso- och sjukvård, utbildning och social trygghet.

Europe needs to invest in health, education and social welfare.

 

Europa behöver ekonomisk tillväxt, nya arbetstillfällen och bättre social trygghet.

Europe needs economic growth, new jobs and better social security.

 

Vi kan se att krisen har undergrävt många EU-medborgares känsla av trygghet.

We can see that the crisis has undermined many European citizens' sense of security.

 

Återkommer i nästa blogginlägg med en länk till artikeln då den publicerats.